Despre noi

            Școala Gimnazială Eufrosina Popescu se afla în localitatea Botoșești-Paia. Localitatea este  situată în partea de NV a judeţului Dolj, la graniţa cu judeţul Mehedinţi, la o distanţă de 50 km de oraşul Craiova. Este formată dintr-un sat, cu o populaţie de 970 de locuitori, o şcoală cu clasele pregătitoare -VIII şi o grădiniţă de copii.

          Comuna a fost  înfiinţată prin legea administrativă din 31 martie 1864. Conform ultimei împărţirii administrative, este formată din satul cu acelaşi nume, sat înregistrat în judeţul Mehedinţi în plăşile Dumbrava (1819, 1831, 1861). A făcut parte din comuna Botoşeşti pe toată perioada existenţei acesteia. Perimetrul satului a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Pe valea Paia se află o aşezare dacică, iar la nord de aceasta o aşezare daco-romană; în dreptul Piscului Cazacilor, pe versantul nordic al văii (de aici provin reliefuri romane, statuete de bronz şi ceramică); la nord de valea Botoşeşti, la punctul „Cetate” se află o fortificaţie dacică.

Atestare documentară Satul Paia este menţionat pentru prima data într-un hrisov din 17 mai 1589 prin care Mihnea Turcitul întăreşte lui Nica, al doilea postelnic, ocine în mai multe sate, părţi ale lui Radu Craioveanu postelnic, între care şi, ,Paia toată”, pentru că „au fost de moşie şi de strămoşie, vechi şi drepte averi, partea aleasă a răposatului Radu postelnic de la fraţii săi”: Barbu, mare ban al Craiovei, Pârvu, mare vornic, şi Danciul comis, numit Gogoaşe, ocine împărţite şi alese încă de tatăl lor, banul Neagoe Strehăianul, în timpul lui Vlad Călugărul[1].  Majoritatea populației este îmbătrânită.

 Începutul învăţământului în comuna Botoşeşti-Paia îşi are rădăcinile în secolul al XIX-lea, în jurul anului 1825. Primii învăţători au fost dascăli şi preoţi ai bisericii – drept dovada – şcoala şi biserica sunt construite pe un teren comun donat de unul din boierii satului cu dragoste de cultură. Primul învățător al școlii a fost Ioan Dascălu-cântăreț la strana bisericii, apoi au urmat frații săi, Gheorghe și Vasile.

Primul local de şcoală a fost demolat şi în locul lui, în perioada 1930-1935, s-a construit actualul local de şcoală compus din parter şi etaj, având 4 sali de clasă, o sală de festivităţi şi două încăperi mai mici pentru cancelarie şi bibliotecă. În 2003-2004 localul de şcoală a fost reabilitat prin Programul Băncii Mondiale. Prin redimensionarea şi recompartimentarea sălilor de clasă s-au obţinut 6 săli de clasă funcţionale, cancelarie, biblioteca, cabinet director, birou contabilitate. S-a introdus apa curentă în localul şcolii şi la grupul sanitar. Localul şcolii este compus dintr-o singură clădire în care învaţă elevii din clasele pregătitoare-a VIII-a.

         La nivelul comunităţii, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, în mare parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în urma posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.

 Școala Gimnazială Eufrosina Popescu- dispune de personalitate juridică, având arondată și grădinița cu program normal din comuna Botoșești-Paia. Școala beneficiază de o clădire modernizată  în anul 2003-2004, având o suprafață de 560 mp.

 Astăzi, școala beneficiază de  centrală  pe lemne, apă potabilă, fosă septică și este conectată la internet.

          Elevii care frecventează Şcoala Gimnazială Eufrosina Popescu provin din mediul rural.

          Grădinița cu program normal  este stuctură a Școlii Gimnaziale  Eufrosina Popescu.  Unitatea școlară este situată în localitatea Botoșești-Paia, în imediata apropiere a școlii și dispunede local nou construit în anul 2015.

          Grădinița este dotată cu centrală pe lemne, apă curentă și camere de supraveghere audio-video.

          Școala Gimnazială Eufrosina Popescu, dezvoltă cu sprijinul comunității locale un mediu favorabil învățării, bazat pe valori certe, în care fiecare individ este pregătit pentru o treaptă superioară de educație, dar și ca bun cetățean.

          In acest sens, avem în vedere școlarizarea tuturor copiilor, depistarea abilităților elevilor și dezvoltarea acestora, pregătirea intelectual-moral-civică a elevilor în vederea integrării lor în societate.


[1] Planul urbanistic al comunei Botoșești-Paia

Ultimele știri

Condiții specifice de ocupare a posturilor anul școlar 2024-2025

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma de predare completă conform deciziilor de repartizare post/catedră în conformitate cu prevederile art.32 alin (6) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 2024-2025.